REGULAMIN GABINETU AMARYLLIS CLINIC

Drodzy Klienci!

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze oraz naszych Pracowników,
a także w celu podwyższania jakości świadczonych usług
kosmetologicznych prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM.

Gabinet Amaryllis Clinic laser&beauty powiązany jest ze stroną internetową http://amaryllisclinic.pl/ Nazwa firmy: AMARYLLIS MICHAŁ ZALEPA, której właścicielem jest Michał Zalepa, NIP 728-25-80-005, REGON 364930323, e-mail: amaryllisclinic@gmail.com

Niniejszy REGULAMIN określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu, bądź dokonuje zakupu towaru. Zawiera też prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron.

Klienci gabinetu Amaryllis Clinic zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług i do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty gabinetu oznacza akceptację Regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 1. GODZINY OTWARCIA
  • Gabinet Amaryllis Clinic świadczy usługi w Łodzi przy ul. Paderewskiego 11a, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:00 oraz w każdą sobotę 9:00-13:00.
   W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele gabinet jest nieczynny.
  • Zmiany w dniach i godzinach otwarcia mogą ulec zmianie z przyczyn losowych lub z powodu decyzji własnej. Informacja o takich zmianach zostaje Państwu udostępniona niezwłocznie po wystąpieniu wyżej wymienionych okoliczności.
 2. UMAWIANIE WIZYT
  • W celu dokonania bezpośredniej rezerwacji terminu należy zgłosić się osobiście (bądź poprzez członka rodziny, czy osoby trzecie) lub skontaktować się telefonicznie z obsługą Amaryllis Clinic.
   Istnieje również możliwość zapisu za pomocą kontaktu mailowego lub mediów społecznościowych, jednak czas oczekiwania na potwierdzenie rezerwacji jest wtedy zdecydowanie dłuższy, niż w przypadku rezerwacji bezpośredniej.
  • Prosimy o szczegółowe planowanie wizyt tj. rezerwowanie czasu na zabieg główny, ale również towarzyszące mu drobne usługi. Chętnie wykonamy wszystkie zabiegi pod warunkiem, że będziemy mieć zarezerwowaną wystarczającą ilość czasu, aby następny Klient nie musiał czekać.
  • Zastrzegamy sobie prawo do wykonania tylko zaplanowanych zabiegów i do obsłużenia tylko umówionych osób, chyba, że możliwości techniczne i personalne są wystarczające.
  • Wizyty potwierdzane są automatycznie za pomocą wiadomości SMS na 24h przed wizytą. Prosimy nie odpowiadać na wiadomości. Prosimy o skontrolowanie godziny, na którą są Państwo umówieni. O niemożliwości pojawienia się na wizycie prosimy niezwłocznie informować telefonicznie.
 3. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW
  • Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  • Zgodę na zabieg może wyrazić Klient niepełnoletni, jednak w tym przypadku zgodę w formie pisemnej wyraża również jego przedstawiciel ustawowy.
   Klienci poniżej 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką swojego przedstawiciela ustawowego, który w ich imieniu dokonuje zakupu usługi i wypełnia potrzebną dokumentację.
  • Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez Amaryllis Clinic, obowiązującego w dniu wykonania usługi, o ile postanowienia innych Regulaminów nie stanowią inaczej (np. Regulamin promocji).
  • Płatności za usługi realizowane w Amaryllis Clinic dokonywane są przez Klientów w dniu ich wykonania, chyba, że Strony postanowią inaczej.
  • Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
  • Płatność gotówką lub kartą płatniczą. Istnieje możliwość przedpłaty przelewem na wskazany nr konta.
  • Relacja pomiędzy Klientem, a Pracownikiem Amaryllis oparta jest na obustronnym zaufaniu.
  • Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, iż:
   • Znany mu jest cel oraz możliwe efekty wykonania zabiegu.
   • Wszystkie kwestie związane z zastosowaniem zabiegu zostały mu wyjaśnione i w pełni je zrozumiał.
   • Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz możliwe do uzyskania efekty zabiegowe. Jest świadomy, że rezultaty mogą być różne dla każdego Klienta i nie będzie żądał zwrotu kosztów za zabieg.
   • Przed przystąpieniem do korzystania z usług uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli mógłby mieć on negatywny wpływ na jego zdrowie, czy komfort fizyczny lub psychiczny.
   • Dokonał świadomej decyzji o wyborze zabiegu.
   • wpisanych w formularzach Amaryllis Clinic ponosi wyłącznie Klient.
 4. PUNKTUALNE WYKONYWANIE ZABIEGÓW
  • W Amaryllis Clinic obowiązuje plan pracy oparty o grafiki pracowników i sprzętów. Prosimy o punktualność.
  • Dopuszczalne jest spóźnienie Klienta, jednak nie może ono wpływać na przesunięcie czasu następnego zabiegu. Prosimy informować telefonicznie o braku możliwości punktualnego przybycia. Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia z Klientem możliwości rozwiązania problemu (skrócenie czasu zabiegu, przesunięcie terminu).
  • W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 15 minut) zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu w danym dniu i ustalenia nowego terminu.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować opóźnienia wynikające z naszej strony, jednak nie zawsze jest to możliwe. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy prawdopodobieństwo oczekiwania Klienta w poczekalni.
   Jeśli czas oczekiwania komplikuje Państwa dalsze plany bez problemu zmienimy termin Państwa wizyty na inny.
 5. ODWOŁYWANIE WIZYT
  • W przypadku rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Amaryllis Clinic nie później, niż 48h przed planowaną wizytą. Na LIŚCIE REZERWOWYCH (pkt.12.) oczekują osoby, które chętnie skorzystają z wolnego terminu, jeśli odpowiednio wcześniej je powiadomimy.
  • Notorycznie odwoływanie zarezerwowanych wizyt lub nie przychodzenie na zabiegi bez wcześniejszej informacji może skutkować:
   – skreśleniem z listy Klientów i odmówieniem wykonania usług w gabinecie,
   – pobieraniem bezzwrotnego zadatku w wysokości 50% wartości wybranej usługi.
  • Odwoływanie wizyt w przypadku wykupionych Pakietów zabiegowych szczegółowo opisane jest w pkt. 8 PAKIETY ZABIEGOWE.
 6. ZASADY OGÓLNE
  • Na terenie gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
  • W Amaryllis Clinic posiadamy kącik dla dzieci. Jednak, jeśli przychodzą Państwo na wizytę w towarzystwie dziecka prosimy dopilnować, aby nie zakłócało ono ciszy i relaksu innych Klientów przebywających w gabinecie.
   W salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
  • Prosimy o poszanowanie mienia gabinetu i mienia innych Klientów, a także ich godności i prywatności.
  • Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
  • Prosimy o korzystanie z telefonów komórkowych w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych Klientów.
  • Amaryllis Clinic nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.
  • Klienci Amaryllis Clinic nie mogą samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury oraz wchodzić do pomieszczeń zabiegowych bez zgody Personelu.
 7. VOUCHERY PODARUNKOWE

  • Vouchery podarunkowe wydawane są w formie papierowej w recepcji Amaryllis Clinic i zawierają:
   -Imię i nazwisko osoby obdarowanej,
   -Wybrany zabieg lub dowolną kwotę do wykorzystania,
   -Datę ważności (3 miesiące od daty zakupu, liczone od ostatniego dnia bieżącego miesiąca),
   -Indywidualny numer vouchera w celu identyfikacji w systemie.
  • Vouchery opłacane są z góry. Płatność gotówką lub kartą płatniczą. Istnieje możliwość przedpłaty przelewem.
  • Nie ma możliwości wykorzystania Vouchera po upływie daty ważności.
   Termin ważności jest przedłużany tylko w sytuacji, gdy wykonanie usług objętych Voucherem nie jest możliwe do zrealizowania w tym okresie, ze względu na odstępy czasowe pomiędzy zabiegami przewidziane w procedurach zabiegowych.
  • Voucher nie może być wymieniony na gotówkę. Jest możliwość zamiany wykupionego zabiegu w ramach zapłaconej kwoty na inny zabieg, po wcześniejszym ustaleniu tej zmiany z Kierownikiem gabinetu.
  • Voucher może być wykorzystany tylko przez jedną osobę. Voucher jest przypisany osobie, dla której był wykupiony. W razie konieczności przepisania na inną osobę (przed rozpoczęciem korzystania z Vouchera) prosimy o kontakt z recepcją gabinetu.
  • Vouchery nie podlegają zwrotowi.
  • Voucher nie musi być zrealizowany w całości przy jednej wizycie.
  • Zgodnie z życzeniem obdarowana osoba może dopłacić do Vouchera, jeżeli wartość wybranej usługi opiewa na wyższą kwotę niż wartość bonu.
  • Warunkiem skorzystania z Vouchera Upominkowego jest przekazanie go w oryginale przed realizacją Pracownikowi Amaryllis Clinic
  • Vouchery kwotowe nie są realizowane, jako płatność za zakupione kosmetyki.
  • Integralną częścią Voucherów podarunkowych jest niniejszy regulamin. Dokonując zakupu klient oświadcza akceptację regulaminu, bez konieczności jego podpisania.
 8. PAKIETY ZABIEGOWE
  • W ofercie gabinetu dostępne są zabiegi sprzedawane w specjalnych Pakietach, które pozwalają na uzyskanie korzystniejszej ceny za pojedynczy zabieg (informacje w cenniku).
  • Płatności za cały Pakiet dokonuje się z góry, najpóźniej w dniu wykonania pierwszego zabiegu z Pakietu.
  • Opłacone Pakiety na mają ograniczonego terminu realizacji, chyba, że odrębny Regulamin promocyjny stanowi inaczej.
  • Z wykupionego Pakietu może korzystać tylko jedna osoba.
  • W przypadku rezygnacji z opłaconego Pakietu Amaryllis Clinic rozlicza wykonane pojedyncze zabiegi w cenach standardowych, niewynikających z oferty pakietowej (cena pojedynczej usługi według cennika).
   W takiej sytuacji można ubiegać się o zwrot pozostałych kosztów lub niewykorzystane środki przeznaczyć na inne usługi z oferty. Zwroty wykonywane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu wydania decyzji przez Amaryllis Clinic.
  • W przypadku rezygnacji z wizyty (Pakiet) należy powiadomić obsługę gabinetu nie później, niż 24h przed planowaną wizytą.
  • W razie braku odwołania wizyty z wyprzedzeniem, zabieg jest automatycznie ściągnięty z Pakietu przez system komputerowy, jako zabieg zrealizowany.
 9. ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU
  • W razie wystąpienia przeciwwskazań zabiegowych lub wątpliwości, co do stanu zdrowia Klienta, Pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
  • W przypadku podejrzeń odnośnie niestosowania się Klienta do zaleceń pozabiegowych lub niestosowania się do zasad REGULAMINU, Pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
  • Amaryllis Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
  • Nie bierzemy odpowiedzialności za powikłania lub brak pożądanych efektów zabiegowych w przypadku niestosowania się do zaleceń oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.
 10. PROMOCJE
  • Amaryllis Clinic może organizować Promocje dla swoich Klientów.
  • Zastrzegamy sobie prawo do zmian Promocji, a także przedłużania lub skracania czasu ich trwania.
  • Szczegóły Promocji objęte są indywidualnym Regulaminem i zawierają następujące informacje: czas trwania promocji, rodzaj promocji, przedmiot promocji, warunki udziału w promocji, ceny promocyjne.
  • Przedmiotem promocji mogą być usługi świadczone przez Amaryllis Clinic oraz towary i produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej.
  • Oferty promocyjne nie łączą się.
 11. REKLAMACJE
  • Zadowolenie Klientów stawiamy na pierwszym miejscu. W przypadku niezadowolenia z naszych usług prosimy o poinformowanie Właściciela lub Kierownika, abyśmy mogli odnieść się do sytuacji (13., punkt g., podpunkt e.).
  • Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usług na najwyższym poziomie.
  • Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później, niż 3 dni od wykonania zabiegu.
  • Wszystkie reklamacje należy zgłaszać osobiście lub pisemnie. Dopuszcza się złożenie reklamacji drogą mailową.
  • Podstawą do złożenia reklamacji jest paragon fiskalny.
  • Każda reklamacja jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.
  • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. LISTA REZERWOWYCH
  • W przypadku napiętych terminów wizyt oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwowych. Należy wtedy podać rodzaj zabiegu i preferowane daty i godziny przyjęcia.
  • W sytuacji, kiedy zwalnia się termin, niezwłocznie kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.
  • Z uwagi na powyższe, prosimy, aby niezwłocznie informować obsługę Amaryllis Clinic o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na sprawne funkcjonowanie listy rezerwowych.
  • Jeśli wpis na listę rezerwowych przestaje być aktualny prosimy informować o tym obsługę gabinetu.
 13. RODO i poufność dokumentacji
  • Administratorem danych osobowych Klienta jest Amaryllis Michał Zalepa, z siedzibą w Łodzi, ul. Paderewskego 11a, 93-530 Łódź
  • Amaryllis Clinic działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dokumentacja przechowywana jest prawidłowo, a dostęp do niej mają tylko Pracownicy firmy.
   Dane naszych Klientów nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim, firmom bądź instytucjom.
  • Dane osobowe przechowywane są przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
  • Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz RODO, KARTĘ KLIENTA oraz ZGODĘ ZABIEGOWĄ, jeśli zabieg tego wymaga. Formularze te są niezbędne w celu założenia dokumentacji. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
  • Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy nie nadużywanie ich, zarówno w przypadku nr telefonu, jak i adresu mailowego.
  • Wszystkie zabiegi są ewidencjonowane w systemie oraz kartotece i strzeżone tajemnicą zawodową. Pracownicy posiadają odpowiednie instrukcje oraz kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję, zarówno w kwestii wykonanych zabiegów, jak i rozmów podczas ich trwania, a także w kwestii stanu zdrowia Klienta.
  • Formami kontaktu z gabinetem są:
   • Numery telefonu dostępne na stronie internetowej, wizytówkach, ulotkach:
    +48 692-971-111, 42 207-71-47, 42 207-71-46.
   • Adres e-mail: amaryllisclinic@gmail.com oraz kontakt@amaryllisclinic.pl
   • FanPage na Facebooku i Instagramie.
   • W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się z recepcją gabinetu poprzez oficjalne kanały. Prywatne kontakty naszych Pracowników nie służą do celów zawodowych.
   • W sprawie skarg lub zażaleń prosimy zgłaszać się do recepcji gabinetu i prosić o kontakt z Marzeną Zalepą (sprawy związane z funkcjonowaniem gabinetu oraz dotyczące marketingu) lub Barbarą Defińską (sprawy zabiegowe oraz dotyczące personelu).
 14. STANDARD OBSŁUGI
  • Wszystkie procedury oraz obsługa Klienta, zarówno podczas zabiegów, jak i w recepcji są prowadzone z najwyższą dbałością o wysoki standard, komfort i bezpieczeństwo Państwa.Zapewniamy naszym Klientom:
  • Zabiegi na bezpiecznych, atestowanych i regularnie serwisowanych sprzętach najwyższej klasy. Większość naszych urządzeń posiada certyfikaty medyczne.
  • Procedury sanitarne na najwyższym poziomie. Dezynfekowane powierzchnie, sterylne narzędzia zabiegowe. Posiadamy własny autoklaw ciśnieniowy klasy B.
  • Wyselekcjonowany i odpowiednio wykształcony Personel.
  • Stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych.
  • Profesjonalne doradztwo i dobór pielęgnacji domowej dla wzmocnienia efektów naszych terapii. Dostęp do najlepszych marek kosmetyków. Na bieżąco uzupełniane zapasy.
  • Przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, szacunek, dyskrecję, wysoką kulturę osobistą i takt Personelu.
  • Dowolną formę płatności: gotówka, karta płatnicza, przedpłata przelewem.
  • Pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe.
 15. ZMIANY W REGULAMINIE
  • O wszelkich zmianach w regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszych oficjalnych kanałach. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Regulaminie.
  • Wszyscy Klienci mają prawo wglądu do Regulaminu, cenników usług oraz certyfikatów uzyskanych przez nasz Personel.
  • W gabinecie stosujemy wszystkie aktualne Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymogów sanitarnych dla gabinetów kosmetycznych. Regularnie odbywamy rutynowe kontrole Sanepidu.
  • Wszystkie osoby przebywające na terenie gabinetu Amaryllis Clinic zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii Pracowników.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2020r. i obowiązuje do odwołania.